Dluhopis CDF I.23 - 2023-2027, 9 %

roční úrok

9 % p.a.

splatnost

4 roky

výplata výnosů

roční

Dluhopis CDF I.23 - 2023-2027, 9 %

Detailní info

Eminent
Czech Development Fund SICAV, a.s.
Název emise
Dluhopis CDF I.23 - 2023-2027, 9 %
ISIN
CZ0003547879
Měna
CZK
Celkový objem emise
30 000 000 CZK
Datum emise
2/1/2023
Jmenovitá hodnota dluhopisu
1 CZK
Minimální výše investice
100 000 EUR
Úrok
9 % p.a.
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
roční
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
4 roky
Datum splatnosti
3/31/2027
Forma dluhopisu
-
Podoba dluhopisu
zaknihovaná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

POPIS INVESTIČNÍHO NÁSTROJE A SOUVISEJÍCÍCH RIZIK

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopis CDF I.23 – 2023-2027, 9 % je dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Kreditní riziko – V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Tržní riziko – Vyplývající z vlivu změn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku fondu

Riziko nedostatečné likvidity aktiv – Spočívajícího v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji.

Operační riziko – Riziko, jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru.

Kompletní soupis a popis rizik vážících se k podnikání emitenta je uveden ve statutu vydávajícího fondu.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku emitenta. Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou či zástavou, je však zajištěno majetkem emitenta.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Jedná se o dluhopis bez prospektu.

Cílový trh

1. Kategorie zákazníka - Neprofesionální

2. Znalosti a zkušenosti - Zkušený

3. Investiční horizont - Minimálně 4 roky

4. Investiční cíle - Budování majetku

5. Schopnost nést ztráty - Ano

6. Tolerance rizika (SRI) - 7

Proč je tato investice EFEKTivní?

Každý ze zvažovaných projektů je podroben hloubkovým interním a externím analýzám. Veškeré projektové příležitosti a jejich případná realizace jsou schvalovány managementem společnosti na základě splnění přísných kritérií.

Díky kvalitnímu výběru investičních příležitostí v perspektivních oborech je investice do dluhopisů dobrou volbou pro investory, kteří chtějí zhodnotit svůj majetek.

Srovnávač investičních příležitostí
Domluvit nezávazné setkání
Často kladené dotazy

Dokumenty ke stažení

Emisní podmínky

FAQ - často kladené otázky

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy