Dluhopis HOME CAPITAL CZK XII. - 2022 - 2026, 6,5%/5,0%

roční úrok

6,5% / 5,0%

minimální investice

100 000 Kč

splatnost

4 roky

zainvestováno

52000000 Kč

výplata výnosů

měsíční

vyplatili jsme

Dluhopis HOME CAPITAL CZK XII. - 2022 - 2026, 6,5%/5,0%

Detailní info

Eminent
Czech Home Capital, a.s.
Název emise
HOME CAPITAL CZK XII.
ISIN
CZ0003539751
Měna
Celkový objem emise
100 000 000 Kč
Datum emise
4/11/2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu
100 000 Kč
Minimální výše investice
100000 Kč
Úrok
6,5% / 5,0%
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
měsíční
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
4 roky
Datum splatnosti
4/11/2026
Forma dluhopisu
na řad
Podoba dluhopisu
listinná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Rizika

 • Dluhopisy jako závazky – dluhopisy představují přímé, podmíněné a nepodřízené dluhy emitenta.
 • Riziko kreditní – v důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně dluhopisů.
 • Riziko úrokové – vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.
 • Riziko likvidity – emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.
 • Riziko inflace – dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.
 • Riziko zdanění – příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Upozorňujeme, že v rámci všech sdělení obsažených na těchto webových stránkách nebyl zohledněn Váš cílový trh, Vaše znalosti, zkušenosti ani investiční cíle. Sdělení obsažené na těchto webových stránkách se tak mohou pohybovat mimo Váš cílový trh, případně se můžete nacházet v negativním cílovém trhu.

Představení emitenta dluhopisu

CZECH HOME CAPITAL, a.s. je českou společností se silným finančním zázemím, která investuje do nájemního bydlení v České republice a ve vybraných zemích EU.

Součástí strategie je budovat a rozšiřovat vlastní silné bytové portfolio v lokalitách, kde je očekáván významný rozvoj. V kombinaci s bankovním financováním je zhodnocení vlastního kapitálu výrazně nad průměrem nájemního výnosu v ČR.


Pronájem bytů nabízí stálý výnos založený na základní lidské potřebě bydlet. Díky tomu je méně citlivý na pohyby trhu, nežli komerční nemovitosti či jiné investiční instrumenty finančního trhu.

Czech Home Capital v číslech

30 let

zkušeností se správou nemovitostí

1000+ bytů

v portfoliu CHC

80 tis. m2

plocha bytů ve vlastnictví

Proč je tato investice EFEKTivní?

Portfolio CHC je vyváženou kombinací bytových lokalit, jako je Praha a Brno a rozvojových regionů, které mají potenciál růstu a stabilního výnosu.

Rezidenční nemovitosti jsou snadno zpeněžitelným aktivem a portfolio je analyticky diverzifikované do mnoha regionů. Výběr teritorií vhodných k investici vždy prochází detailní analýzou ekonomických ukazatelů dané lokality, rešerší a spoluprací s velkými zaměstnavateli a místními partnery.

Základem akvizičního procesu je hloubková prověrka (právní, ekonomicko-daňová, technická).

Vysoká a rostoucí poptávka po bydlení
Stabilní výnos odolný oproti výkyvům finančního trhu
Působení v ČR a v Německu
"

Kvalitní bydlení je základní lidskou potřebou. Díky Czech Home Capital si ji může dovolit více lidí, než kdy dřív

"

Přehled lokalit působení Czech Home Capital


Česká republika

 • Praha
 • Teplice
 • Ostrava
 • Chomutov
 • Litoměřice
 • Most • Beroun
 • Kutná hora
 • Karlovy Vary

Německo

 • Neuenmarkt
arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do nájemního bydlení v ČR a Německu můžete již dnes!

Doplňující informace pro investory


Dluhopisy pod názvy HOME CAPITAL CZK VI., HOME CAPITAL CZK VII., HOME CAPITAL CZK VIII., HOME CAPITAL CZK IX., HOME CAPITAL EUR X., HOME CAPITAL EUR XI. a HOME CAPITAL CZK XII. vydávány jako v pořadí 6. až 12. emise („Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti Czech Home Capital, a.s., IČO: 085 05 811, LEI: 315700A4SBFZ0GEGDH82, se sídlem náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24697 („Czech Home Capital, a.s.“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání dluhopisového programu 10 let, který byl zřízen v roce 2020 (ve znění pozdějších změn) („Dluhopisový program“).

Základní prospekt dluhopisů Czech Home Capital, a.s. vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 31.5.2021 (dále jen „Základní prospekt“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, kterýmá být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů kobchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/056813/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2021/00038/CNB/572 ze dne 7.6.2021, které nabylo právní moci dne 9.6.2021. Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Czech Home Capital, a.s a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Czech Home Capital, a.s ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.
V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

 • jak začít s investováním
 • to nejdůležitější o fondech
 • korporátní dluhopisy
 • projektové dluhopisy