Dluhopis Vega Capital II.23 - 2023-2028, 8,9 %

roční úrok

8,9 % p.a.

minimální investice

100 000 EUR

splatnost

5 let

výplata výnosů

měsíčně zpět

Dluhopis Vega Capital II.23 - 2023-2028, 8,9 %

Detailní info

Eminent
Vega Capital a.s.
Název emise
Dluhopis Vega Capital II.23 - 2023-2028, 8,9 %
ISIN
CZ0003552168
Měna
CZK
Celkový objem emise
83 700 000 CZK
Datum emise
6/30/2023
Jmenovitá hodnota dluhopisu
1 CZK
Minimální výše investice
100000 EUR
Úrok
8,9 % p.a.
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
měsíčně zpět
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
5 let
Datum splatnosti
6/30/2028
Forma dluhopisu
Podoba dluhopisu
Zaknihovaná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

POPIS INVESTIČNÍHO NÁSTROJE A SOUVISEJÍCÍCH RIZIK

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopis Vega Capital II.23 - 2023-2028, 8,9 % je dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Kreditní riziko – V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Riziko nedostatečné likvidity aktiv – spočívajícího v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji.

Operační riziko – Riziko, jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku emitenta. Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou či zástavou, je však zajištěno majetkem emitenta.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Jedná se o dluhopis bez prospektu.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka - Neprofesionální

2 Znalosti a zkušenosti - Zkušený

3 Investiční horizont - Minimálně 5 let

4 Investiční cíle - Budování majetku

5 Schopnost nést ztráty - Ano

6 Tolerance rizika (SRI) - 7

Proč je tato investice EFEKTivní?

Každý ze zvažovaných projektů je podroben hloubkovým interním a externím analýzám. Veškeré projektové příležitosti a jejich případná realizace jsou schvalovány managementem společnosti na základě splnění přísných kritérií.

Díky kvalitnímu výběru investičních příležitostí v perspektivních oborech je investice do dluhopisů dobrou volbou pro investory, kteří chtějí zhodnotit svůj majetek.

Srovnávač investičních příležitostí
Domluvit nezávazné setkání
Často kladené dotazy
"

Vložte peníze pouze tam,

kde maji skutečný EFEKT.

"

Dokumenty ke stažení

Emisní podmínky

Oznámení č. 1 o navýšení objemu emise

FAQ - často kladené otázky

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy