Green Resort Kunětická hora II

roční úrok

8,25 % p.a.

minimální investice

1 000 Kč

doba splatnosti

1 rok

datum zahájení projektu

3/1/2022

Kunětická hora - development - DRFG

POPIS INVESTIČNÍHO NÁSTROJE A SOUVISEJÍCÍCH RIZIK

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. DLUHOPISY DRFG ProjectBond II.22 - 2022 – 2023, 8,25 % jsou dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Kreditní riziko – V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Úvěrové riziko – Hlavní činností emitenta je poskytování financování projektovým společnostem ve skupině, resp. nabytí pohledávek od společností ze skupiny z titulu poskytnutých úvěrů nebo zápůjček projektovým společnostem ze skupiny, kdy hlavním předpokládaným zdrojem příjmů emitenta budou splátky úvěrů či zápůjček. S touto plánovanou činností emitenta je spojeno úvěrové riziko, tj. riziko, že druhá strana příslušné transakce nebude jednat podle ustanovení a podmínek uzavřené smlouvy o úvěru nebo zápůjčce, a tím způsobí emitentovi finanční ztrátu

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé, nepodřízené a nezajištěné dluhy emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti emitenta splnit své dluhy z dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků dluhopisů vůči emitentovi.

Riziko likvidity Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Kompletní soupis a popis rizik je uveden v základním prospektu a konečných podmínkách.

Detailní info

Eminent
DRFG ProjectBond Investment I.
Název emise
DLUHOPISY DRFG ProjectBond II.22 - 2022 – 2023, 8,25 %
ISIN
CZ0003544587
Měna
Celkový objem emise
10 000 000
Datum emise
11/1/2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu
1 Kč
Minimální výše investice
1000 Kč
Úrok
8,25 % p.a.
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
roční
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
1 rok
Datum splatnosti
10/31/2023
Podoba dluhopisu
Zaknihovaná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

O projektu

Kunětická hora je projekt výstavby 18 rodinných domů v žádané lokalitě obce Dříteč mezi krajskými městy Pardubice a Hradec Králové. Celý areál budoucích rodinných domů je koncepčně uzavřen a kromě objektů bydlení na samostatných parcelách se předpokládá i umístění obslužných komunikací, chodníku a veřejné zeleně. Tento projekt se nese v současném trendu moderního bydlení. Spojuje v sobě výhody klidného bydlení v rodinném domě na vesnici, ale zároveň velmi blízkou dostupnost všech výhod velkých měst.

Celou realizaci dozoruje profesionální projektový tým expertů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti realizace a investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomu dokáže projekt zhodnotit finanční prostředky svým investorům.

Projekt rezidenčního bydlení DRFG

Lokalita

V obci se nachází veškerá občanská vybavenost i autobusové spojení do Pardubic a Hradce Králové. Obec pořádá aktivity pro rodiče s dětmi i dospělé. V blízkosti se nachází Golf Resort Kunětická hora, kde je 18jamkové hřiště s jezery, 3 tenisové kurty, 4 km dlouhá asfaltová in-line trasa, hřiště na malou kopanou, saunové a relaxační centrum a restaurace s příjemným posezením.

Doprava

Obcí prochází dopravní komunikace 3.třídy ve směru do Hradce Králové a Pardubic. Zhruba 11 km daleko se nachází rozestavěná dálnice D35 (Praha-Hradec Králové-Trutnov-Polsko).

"

Pohodlný život i dobrá investice

"

Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.green-resort.cz .

Proč investovat do projektu Kunětická Hora?

Stabilní roční výnos

Stabilita výnosu je zajištěna vysokou poptávkou po nemovitostech. Dobře vyvážený poměr výnosu a rizika dokáže optimálně diverzifikovat investiční portfolio investorů.

Developerská firma s tradicí

Stavební firma DMG Stav a.s. je rodinná firma s letitou praxí. Na projektu Kunětická Hora uplatňuje své bohaté zkušenosti, které získala úspěšnými realizacemi komplexních projektů moderních rodinných vil v Čechách.

Perspektivní lokalita

V blízkém okolí se nachází nespočet atraktivit, které zajistí pestrý životní styl. Golfové 18 jamkového hřiště, Cedrus Spa unikátní relaxační a saunové centrum, kongresový sál, zřícenina hradu nebo cyklostezky lákají místní obyvatele i rekreační turisty.

arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do silných oborů nemovitostí, financí a telekomunikací můžete již dnes!

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka - Neprofesionální

2 Znalosti a zkušenosti - Zkušený

3 Investiční horizont - Minimálně 1 rok

4 Investiční cíle - Budování majetku

5 Schopnost nést ztráty - Ano

6 Tolerance rizika (SRI) - 7

Dokumenty ke stažení

Základní prospekt

Konečné podmínky

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.
V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy