Dluhopis TRL 2024-2027, 8,5 %

Stav otevřený k investici
ISIN CZ0003558314
roční úrok 8,5 % p.a.
Minimální investice 100 000 EUR
Splatnost 3 roky
Výplata výnosů měsíčně zpět
Dluhopis TRL 2024-2027, 8,5 %

Detailní info

Eminent TRL Space Invest s.r.o
Název emise Dluhopis TRL 2024-2027, 8,5 %
ISIN CZ0003558314
Měna CZK
Celkový objem emise 74 000 000 CZK
Datum emise 29/01/2024
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 CZK
Minimální výše investice 100 000 EUR
Úrok 8,5 % p.a.
Standard výpočtu úroku 30E/360
Výplata úroku měsíčně zpět
Emisní kurz 100%
Doba splatnosti 3 roky
Datum splatnosti 31/01/2027
Podoba dluhopisu Zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu ano
Rating ne
Dodatečné zajištění ne
Administrátor EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Popis investičního nástroje a souvisejících rizik

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopis TRL 2024-2027, 8,5 % je dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Tržní riziko – V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Riziko nedostatečné likvidity aktiv – spočívajícího v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji.

Operační riziko – Riziko, jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku emitenta. Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou či zástavou, je však zajištěno majetkem emitenta.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Jedná se o dluhopis bez prospektu.

Emitent dluhopisu je nepřímo majetkově propojen se společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., a to skrze osobu skutečného majitele. Více informací naleznete v dokumentu Informace pro zákazníky.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Zkušený
3 Investiční horizont – Minimálně 3 roky
4 Investiční cíle – Budování majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 7

Dokumenty ke stažení