Whistleblowing

Oznámení o možném protiprávním jednání

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 60717068 v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZOO“) a souvisejícími právními předpisy uveřejňuje následující informace:

 

I. Definice oznámení

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby (dále „Oznamovatel“) obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis, o jehož spáchání se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce či jiné činnosti pro Společnost.

Dle ZOO může oznámení podat:

 1. a) člen představenstva a člen dozorčí rady,
 2. b) akcionář Společnosti,
 3. c) zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,
 4. d) vázaný zástupce Společnosti (pokud je fyzickou osobou),
 5. e) pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce Společnosti,
 6. f) třetí osoba, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti (pokud je fyzickou osobou), nebo pracovník či jiný zástupce třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti, nebo třetí osoba či její pracovník, který Společnosti na základě smlouvy poskytuje dodávky a služby
 7. g) uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až f)[1].

 

Oznamovatel může zůstat anonymní, nebo v oznámení uvést své kontaktní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, datum narození a kontaktní adresa.

 

II. Způsoby podání oznámení Společnosti

Oznamovatel může oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě: Veronice Sovadinové (dále „Příslušná osoba“), a to následujícími způsoby:

 • Telefon

Telefonicky lze podat oznámení na nahrávané telefonní lince +420 545 218 972.

 • E-mail

Oznámení lze zaslat ve formě e-mailové zprávy na e-mail whistleblowing@efekta.cz.

 • Listina

Oznámení v listinné podobě lze podat na adresu provozovny Společnosti, tedy na nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno.

 • Osobní jednání

Skrze všechny výše uvedené kanály je možné si dohodnout též osobní jednání s Příslušnou osobou. Z jednání je pořizován záznam který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Oznamovateli je umožněno se k záznamu vyjádřit. Toto vyjádření je k záznamu přiloženo.

 

III. Vnější oznamovací systém

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Finanční analytický úřad (dále „FAÚ“)

V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

 

IV. Zpracování osobních údajů

Ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) je tímto oznamovatel informován, že v souvislosti s provedením oznámení může docházet ke zpracování jeho osobních údajů.

Na základě provedení oznámení budou zpracovávány osobní údaje, které v oznámení sám uvede, a dále údaje, které již Společnost zpracovává na základě právního vztahu oznamovatele ke Společnosti, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro posouzení oznámení v souladu s čl. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie. Osobní údaje uvedené v oznámení, které nejsou potřebné pro vyřízení oznámení, nebudou dále zpracovávány.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vyřízení oznámení a dodržení archivační lhůty ve veřejném zájmu. Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti vyplývající z čl. 8 a násl. směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu řešení oznámení a po dobu pěti let od skončení tohoto řešení.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů oznamovateli svědčí právo na přístup k těmto osobním údajům a informace o účelech a způsobech tohoto zpracování, právo na opravu chybných osobních údajů a právo na výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů. Svá práva může oznamovatel uplatnit prostřednictvím komunikačních kanálů Společnosti. Nebude-li oznamovatel spokojen s vyřízením svého uplatněného práva, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy posta@uoou.cz.

[1] Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Napište nám váš problém zde