Nejčastější dotazy:

Peníze a daně

Údaje k platbě – jak vygenerovat, kde je vzít a na co jsou?

Platební údaje slouží jako podklad pro strukturovanou platbu k investici do příslušné investiční strategie. Můžete si je vygenerovat v Klientském centru po vytvoření investiční kalkulace. Pozornost věnujte, prosím, zejména číslu účtu, variabilnímu a specifickému symbolu.

Identifikace chybných plateb – jak zprocesovat?

V případě, že zadaná platba má jiné parametry než bylo uvedeno v Údajích k platbě, nemůžeme investici bez dalšího realizovat. Nejčastější chybou je pak špatný či rovnou chybějící variabilní nebo specifický symbol. Když už k takovéto chybě dojde, dostanete v případě chybějícího nebo chybného specifického symbolu notifikační e-mail. Peníze zůstávají na našich sběrných účtech po dobu maximálně 21 pracovních dní. Pokud v mezidobí nedojde k nápravě, jsou pak odesílány zpět na odchozí účet. Za účelem opravy je pak nejjednodušší kontaktovat oddělení Back Office, a to e-mailem na adresu backoffice@efekta.cz nebo telefonicky na čísle +420 545 218 972.

Jaké poplatky si EFEKTA účtuje?

Veškeré poplatky najdete přehledně v Ceníku služeb, který naleznete níže v sekci O nás – Informace pro zákazníky a dokumenty.

Z jakého účtu mám posílat peníze?

Využívejte, prosím, pouze účty registrované v systému.

Jak je to s daněmi?

U dluhopisů je výnos rezidentů ČR u fyzických osob průběžně zdaňován srážkovou daní, takže Vám jej posíláme už čistý a nemusíte tak řešit daňové přiznání. Pokud u fondů dodržíte doporučený investiční horizont, tedy minimálně 3 roky, je splněn tzv. časový test a váš výnos od daně osvobozen.

Zasmluvnění

Jak vyplnit žádost o odkup / zprocesovat prodej?

Nejběžnějším způsobem podání žádosti o odkup je vyplnění příslušného formuláře, který je ke stažení v Klienstkém centru, se svým finančním poradcem. Přijímáme také telefonní žádosti o prodej, kdy je nezbytné znát své identifikační údaje pro komunikaci s námi, identifikační údaje vybraného investičního nástroje a počet kusů, které si přejete prodat. Všechny tyto parametry je možné dohledat v Klientském centru.

Jak ukončit smluvní vztah?

Pokud se s námi rozhodnete ukončit smluvní vztah, takové rozhodnutí by nás samozřejmě mrzelo, ale nejsme banka a nebudeme Vám nic zbytečně komplikovat. Postačí tedy poslat e-mailem nebo poštou volně formulovanou výpověď. Po uplynutí výpovědní doby a vypořádání všech finančních transakcí pak bude smlouva ukončena, stejně tak i váš přístup do Klientského centra.

K čemu slouží investiční dotazník?

K tomu, abychom vás jako investora lépe poznali a mohli vyhodnotit rizikově výnosový profil, což nám ukládá legislativa jako jednu z nutných podmínek pro umožnění zainvestování.

Proč se musím registrovat / zasmluvnit?

Registrace je prvním krokem pro zasmluvnění, což je základní podmínkou k tomu stát se naším zákazníkem. Do úspěšného doby úspěšného dokončení procesu zasmluvnění Vám nemůžeme poskytnout žádné investiční služby.

Kdo má přístup k mým osobním údajům?

K vašim osobním údajům mají přístup naši pracovníci a v odůvodněných případech i obchodní partneři. Spolu s nimi pak i náš poskytovatel cloudových služeb. Více informací naleznete zde.

Klientské centrum

Co je to Klientské centrum?

Jedná se o zabezpečené webové rozhraní sloužící pro zákazníky k vašemu náhledu a správě investic uzavřených skrze naši společnost. Také jsou prostřednictvím Klientského centra distribuovány pravidelné výpisy z účtů nebo produktové či vývojové novinky.

Jak získám přístupové údaje do Klientského centra?

Přístupové údaje obdržíte automaticky prostřednictvím SMS zprávy přibližně do 24 hodin po dokončení vašeho zasmluvnění. V případě potřeby opětovného zaslání přístupových údajů nebo vygenerování údajů nových se, prosím, obraťte na infolinku.

Investiční proces

Pro koho je investování určeno?

Pro každého, kdo nechce, aby mu finance na běžných účtech v bankách kvůli inflaci reálně ztrácely na hodnotě.

Jak mohu nakoupit cenné papíry?

Úspěšně projděte procesem zasmluvnění, vyberte si z produktů dostupných na základě vašeho investičního profilu stanoveného dle odpovědí v investičním dotazníku, a pak již jen zašlete své finanční prostředky dle instrukcí uvedených v Údajích k platbě. O zbytek se již postaráme my.

Kde jsou mé cenné papíry uloženy?

V případě fondů jsou cenné papíry uloženy u pověřeného depozitáře fondu. Dluhopisy jsou odesílány v listinné formě přímo zákazníkům, případně jsou v rámci zaknihování vedeny v naší podružné evidenci navázané na Centrální depozitář cenných papírů.

Co znamená zaknihování cenného papíru?

V současné době se jedná o obvyklou alternativu listinných cenných papírů, které jsou takzvaným zaknihováním nahrazeny zápisem do příslušné evidence, přičemž je nelze převést jinak než změnou zápisu v této evidenci.

O nás

Má EFEKTA licenci k poskytování investičních služeb?

Samozřejmě, seznam všech povolených činností od České národní banky je dostupný zde. Mezi hlavní investiční služby, které naše společnost poskytuje, patří: a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů; b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka; i) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Jsou mé prostředky chráněny před hypotetickým neplněním závazků vaší společností vůči zákazníkům?

Finanční prostředky jsou pojištěny v rámci Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR. Prostředky uložené na bankovních účtech u bank, které nebyly zainvestovány, jsou pak kryté ze 100 % až do výše 100 000 EUR.

Je můj majetek oddělen od majetku EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.?

Ano, jak finanční prostředky, tak cenné papíry zákazníků jsou vždy odděleny od majetku společnosti.

Fondy

Jak investice do fondu funguje?

Při zakoupení podílových listů nebo investičních akcií (dle zvoleného fondu) dojde k emisi těchto cenných papírů, čímž se stanete spolupodílníkem nebo spoluvlastníkem vybraného fondu. Vždy se podrobně seznamte s informacemi o konkrétním cenném papíru, ideálně pak se statutem fondu. Pokud máte vybráno, za sebou proces zasmluvnění a odpovídající investiční profil, stačí zaslat peníze dle platebních údajů vygenerovaných v Klientském centru. Vše ostatní už pak zařídíme my.

Jak dlouho mám investovat do fondu?

Ke každé investici se váže minimální investiční horizont uvedený v klíčových informacích pro investory, což je informační dokument povinně tvořený ke každému investičnímu nástroji. Je to nejkratší časové období, během kterého doporučujeme investici držet. Pro naše fondy činí aktuálně: CREIF – 3 roky (více zde) CDFS – 5 let (více zde) DOMOPLAN – 5 let (více zde).

Kdo je správcem fondů?

Jednotlivé fondy spravují investiční společnosti na základě smluvního vztahu. Tyto společnosti si vybírají samotné fondy. Více informací o jednotlivých správcích je uvedeno v dokumentu Klíčové informace o produktu, který je vypracováván ke každému fondu.

Jaké jsou poplatky u investice do fondů?

Veškeré poplatky najdete přehledně v Ceníku služeb, který naleznete níže v sekci O nás – Informace pro zákazníky a dokumenty.

Dluhopisy

Co znamená pevný výnos u investic do dluhopisu?

Pokud držíte dluhopis s pevným neboli fixním výnosem, je vám v pravidelných intervalech vyplácen stabilní výnos, tzv. kupón, a to v závislosti na předem stanovené úrokové sazbě dluhopisu. Tato sazba je až do splatnosti dluhopisu neměnná.

Mohu vybrat své prostředky před splatností dluhopisu?

U dluhopisů v naší nabídce emitent zpravidla negarantuje zpětný odkup dluhopisů. Dluhopisy je však možné bezplatně převádět, takže v případě, že máte zájemce o koupi vašich dluhopisů, lze je převést na jinou osobu.

Jak zprocesovat převod dluhopisů? Kdy uvidím změnu v Klientském centru?

K převodu dluhopisů je potřeba na Obchodníka doručit vyplněnou žádost o převod investičních nástrojů, originál nabývacího titulu (zpravidla kupní nebo darovací smlouva) a oboustranné kopie dluhopisů, přičemž na rubové straně bude vyznačena změna vlastníka dluhopisu (tzv. rubopisování dluhopisů). Změna bude v Klientském centru provedena vždy nejpozději na konci každého kalendářního měsíce.

Proč mi přišel za únor nižší kupón?

Je to způsobeno použitým úrokovacím standardem, který přisuzuje únoru menší počet dní v měsíci. Vzniklý rozdíl bude dorovnán v březnu.

Jak funguje investice do dluhopisu?

Nabytím dluhopisu se stanete věritelem společnosti emitující dluhopisy, která v tomto vztahu vystupuje v roli vašeho dlužníka. Jako vlastník dluhopisu máte mimo jiné právo na výplatu výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu, takzvané jistiny. Vždy se podrobně seznamte s informacemi o konkrétním dluhopisu, ideálně pak s prospektem a konečnými podmínkami. Pokud máte vybráno, za sebou proces zasmluvnění a odpovídající investiční profil, stačí zaslat peníze dle platebních údajů vygenerovaných v Klientském centru. Vše ostatní už pak zařídíme my.

Investujeme jen do toho,
do čeho vidíme.

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz?

Zanechte nám na sebe kontakt a my Váš dotaz zodpovíme.

Kontaktní formulář: