Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s

České korporátní dluhopisy
ISIN CZ0008044385
Výnos od založení 12,97 %
Výnos za 12 měsíců 4,30 % p.a.
Minimální investice 1 000 000 Kč
Doporučená délka investice 5 let
Souhrnný ukazatel rizika (1-7) 6
Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s

Fond kvalifikovaných investorů

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s. je fondovou alternativou přímého nákupu firemních dluhopisů. Svým investorům nabízí srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.

Informace pro investory

Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Název instrumentu CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
ISIN CZ0008044385
Správce/Administrátor CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Orgán dohledu Česká národní banka
Investiční region Česká republika
Valuace Kvartální
Minimální výše investice 1 000 000 Kč
Investiční horizont 5 let
TER (nákladovost) 2,5 % p.a.
Vstupní poplatek (PIA) Až 5 %
Výstupní poplatek (PIA) Při držbě do 1 roku včetně: 10 %, při držbě mezi 1 a 2 roky včetně: 5,0 %, při držbě mezi 2 a 3 roky včetně: 2,5 %, při držbě nad 3 roky: 0,0 %

Upozornění na rizika

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Trží riziko: Spočívá v nárůstu volatility fondu nebo náhlém poklesu ceny držených aktiv a tím poklesu i hodnoty investiční akcie fondu.
Kreditní (úvěrové) riziko: Spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek ve vztahu k drženému instrumentu v majetku fondu.
Úrokové riziko: Spočívá v závislosti dluhopisů, zejména s pevnou úrokovou sazbou, na výši změn dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb.
Riziko koncentrace: Fond může být vystaven vysokému riziku koncentrace v důsledku investice do malého počtu firemních dluhopisů.
Operační riziko: Spočívá v tom, že vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru, čímž může dojít ke ztrátě.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statuty fondů jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu, CODYA investiční společnosti, a.s., https://www.codyainvest.cz/cs/info-pro-investory. Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na https://www.codyainvest.cz/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti, FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Zkušený
3 Investiční horizont – Minimálně 5 let
4 Investiční cíle – Ochrana majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 6

Co může fond nabídnout?

7-8 %
očekávané roční zhodnocení podílového listu
0 mil. Kč
objem majetku fondu

Graf vývoje hodnoty investiční akcie*

Výnosnost fondu od založení 12,97 %

Portfolio fondu