CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class EUR

Nemovitosti a nemovitostní společnosti
ISIN LI1279595865
Výnos od založení -0,34 %
Výnos za 12 měsíců -0,34 % p.a.
Minimální investice 125 EUR
Doporučená délka investice 4 roky
Souhrnný ukazatel rizika (1-7) 3
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class EUR

Nemovitostní fond CREIF

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí, jehož podílové listy jsou určeny k veřejné nabídce retailovým zákazníkům. Fond byl založen v srpnu roku 2015 a spuštěn v únoru roku 2016. Fond investuje do majoritních podílů v již fungujících nemovitostních společností, které přímo vlastní komerční nemovitosti především na území České republiky. V portfoliu fondu jsou zastoupeny zejména retail parky s významnými prodejci, kteří poskytují obyvatelstvu převážně zboží základní potřeby. Dále také obchodní centra, logistické haly, administrativní budovy a obchodní domy. Fond má tak vysoce diverzifikované portfolio v rámci desítek objektů, které jsou rozmístěny napříč Českou republikou a Polskem. Stabilní výnosy fondu zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy a z nich plynoucí nájmy od bonitních klientů.

Informace pro investory

Název instrumentu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class EUR
ISIN LI1279595865
Správce/Administrátor CAIAC Fund Management AG
Depozitář Kaiser Partner Privatbank AG
Auditor Deloitte AG
Orgán dohledu FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Investiční region Střední Evropa
Investiční kategorie Nemovitosti a nemovitostní společnosti
Valuace Měsíční
Minimální investice 125 EUR
Doporučený investiční horizont 4 roky
TER (nákladovost) 1,01 % p. a.
Vstupní poplatek Až 5 %
Výstupní poplatek Až 1 % v případě odkupu podílových listů držených méně než jeden rok

Upozornění na rizika

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Riziko trhu s nemovitostmi: Je spojeno s riziky změn trhu s nemovitostmi. K hlavním faktorům, které mají vliv na trhy s nemovitostmi, patří ekonomický a sociodemografický vývoj, politické, fiskální a právní podmínky a lokalita, které mohou mít na následek pokles valuačních cen vlastněných nemovitostí.
Úvěrové riziko: Fond může investovat do dluhových cenných papírů. Jejich emitenti mohou vstoupit do insolvence, čímž mohou dluhové cenné papíry ztratit zcela či ve velké míře svoji hodnotu.
Tržní riziko: Fond může investovat do cenných papírů, mj. akcií. Tato aktiva mohou vykazovat vysokou volatilitu a riziko ztráty je u nich tedy vyšší.
Riziko koncentrace: Fond může získat pouze několik cílových investic. V důsledku toho nemusí být dosažena požadovaná diverzifikace rizika.
Riziko likvidity: Fond může investovat do finančních nástrojů, které mohou být částečně a za jistých okolností ohrožené relativně nízkou úrovní likvidity.
Měnové riziko: Vlastník investičního nástroje denominovaného v měně EUR, tedy v jiné měně než českých korunách, je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit hodnotu konečného výnosu při jejich vyjádření v českých korunách.

Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Klíčové informace a statut fondu jsou dostupné na odkazech uvedených níže na této stránce.

Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Základní
3 Investiční horizont – Minimálně 4 roky
4 Investiční cíle – Ochrana majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 3

Fond CREIF pohledem čísel

0 %
výnos od založení fondu 2023
0 mld. Kč
hodnota nemovitostí
0 +
investorů

Proč investovat do CREIFu?

Nemovitostní fond CREIF staví na chytré strategii lokální dominance. Zaměřuje se na akvizici komerčních regionálně významných retail parků se silnými prodejci v oblasti potravin a zboží základní potřeby (Tesco, Albert, Decathlon, Jysk a desítky dalších…). Český retailový trh je již značně saturován, což vytváří bariéru pro vznik lokální konkurence. Pro větší diverzifikaci portfolia se fond zaměřuje na logistické stavby a dále objekty zabývající se lehkou výrobou. Díky tomu fond cílí na očekávaný výnos pro investory ve výši více než 6 % ročně.

Portfolio nemovitostí CREIF

0 tis. m²
plocha nemovitostí
0
nemovitostí
0 +
bonitních nájemců

Graf hodnoty podílového listu fondu od založení*

Výnosnost fondu od založení -0,34 %

Rozložení portfolia fondu

31 objektů | Více než 300 nájemců | Celková hodnota nemovitostí 7,3 mld. Kč