Verdi podfond farem, Investiční akcie A v CZK

Farmy a zemědělská prvovýroba
ISIN CZ0008048675
Výnos od založení 24,49 %
Výnos za 12 měsíců 12,20 % p.a.
Minimální investice 1 000 000 Kč
Doporučená délka investice 5 roky
Souhrnný ukazatel rizika (1-7) 6
Verdi podfond farem, Investiční akcie A v CZK

Zemědělský fond Verdi podfond farem

Verdi fond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby.

Unikátnost fondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich modernizace a dalšího rozvoje.

Informace pro investory

Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Název instrumentu Verdi podfond farem, Investiční akcie A v CZK
ISIN CZ0008048675
Správce/Administrátor Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a. s.
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Orgán dohledu Česká národní banka
Investiční region Česko a Slovensko
Valuace kvartální
Minimální výše investice 1 000 000 Kč
Investiční horizont 5 let
TER (nákladovost) 2,5 %
Vstupní poplatek (PIA) Až 3 %
Výstupní poplatek (PIA) 0 % po uplynutí 60 měsíců od úpisu, 30 % po uplynutí
36 měsíců od úpisu, kdy žádost o odkup lze
podat nejdříve po uplynutí 24 měsíců

Upozornění na rizika

Verdi podfond farem je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Tržní riziko – spočívá v riziku ztráty hodnoty investice při změně tržních cen vyplývající z vlivu vývoje trhu na hodnotu aktiv v majetku podfondu. Tržnímu riziku jsou vystaveny obecně všechny účasti v obchodních korporacích, cenné papíry, zaknihované cenné papíry, i všechna ostatní aktiva, která mohou být nabyta do majetku podfondu.
Koncentrační riziko – vyplývá z koncentrace investiční činnost podfondu na oblast nemovitostí, což vyvolává systematické riziko, které může výrazně ovlivnit vývoj hodnoty majetku podfondu v případě negativního ekonomického vývoje v oblasti nemovitostí.
Úvěrové riziko – spočívá v tom, že subjekty, které mají dluhy vůči podfondu svůj dluh nesplatí řádně a včas. Toto riziko Investiční společnost snižuje zejména vhodným výběrem protistran a emitentů s ohledem na jejich bonitu, nastavením limitů na výši expozice vůči jednotlivým protistranám a emitentům a vhodnými smluvními ujednáními.
Riziko nedostatečné likvidity – spočívá v nemožnosti prodat aktivum v majetku podfondu v požadovaném okamžiku, popřípadě v požadovaném okamžiku získat za aktivum v majetku podfondu přiměřenou cenu. Materializace rizika nedostatečné likvidity by v krajním případě mohla vést až k pozastavení odkupování investičních akcií podfondu.
Operační riziko – spočívá v riziku ztráty způsobené nedostatky či selháními vnitřních procesů Investiční společnosti nebo třetích osob, selháním lidského faktoru nebo vlivem nepředvídatelné vnější události.

Detailní informace obsahuje statut fondu, který můžete získat společně se Sdělením klíčových informací (KID) níže. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti Winstor investiční společnost a.s.: https://www.winstor.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Zkušený
3 Investiční horizont – Minimálně 5 let
4 Investiční cíle – Ochrana majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 6

Vyhodnocení ESG

Preference udržitelnosti (SFDR) – Neutrální (článek 6) Udržitelné investice 0,00 %
Preference udržitelnosti (EU taxonomie) – Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI) – Žádné

Co může fond nabídnout?

0 %
cílený výnos p.a.
0 mld. Kč
očekávaný objem majetku fondu do konce roku 2024
0
farmy ve fondu do konce roku 2023

Graf vývoje hodnoty investiční akcie*

Výnosnost fondu od založení 24,49 %

Přehled vlastněných farem