DLUHOPISY DRFG Bond 2024 IX.24 – 2024-2027, 7,75 % EUR

Stav otevřený k investici
ISIN CZ0003562936
roční úrok 7,75 % p.a.
Minimální investice 50 EUR
Splatnost 3 roky
Výplata výnosů měsíčně zpět
DLUHOPISY DRFG Bond 2024 IX.24 – 2024-2027, 7,75 % EUR

Detailní info

Eminent DRFG Bond Investment 2024 s.r.o.
Název emise DLUHOPISY DRFG Bond 2024 IX.24 – 2024-2027, 7,75 % EUR
ISIN CZ0003562936
Měna EUR
Celkový objem emise 2 000 000 EUR
Datum emise 15/07/2024
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 EUR
Minimální výše investice 50 EUR
Úrok 7,75 % p.a.
Standard výpočtu úroku 30E/360
Výplata úroku měsíčně zpět
Emisní kurz 100%
Doba splatnosti 3 roky
Datum splatnosti 30/06/2027
Forma dluhopisu
Podoba dluhopisu Zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu ano
Rating ne
Dodatečné zajištění ne
Administrátor EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Popis investičního nástroje a souvisejících rizik

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. DLUHOPISY DRFG Bond 2024 IX.24 – 2024-2027, 7,75 % EUR, jsou dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Tržní riziko – V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Úvěrové riziko – Emitent ve své plánované činnosti (poskytování financování formou úvěrů či zápůjček společnostem ve skupině) zamýšlí vstupovat jako věřitel do úvěrových vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany, tj. její neschopnost dostát smluveným závazkům. Pokud druhá strana příslušné transakce (příjemce financování) nebude jednat podle ustanovení a podmínek uzavřené smlouvy (zejména, že nesplní svůj závazek k vrácení úvěru nebo zápůjčky a zaplacení úroku), může tím emitentovi vzniknout finanční ztráta.

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé, nepodřízené a nezajištěné dluhy emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti emitenta splnit své dluhy z dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků dluhopisů vůči emitentovi.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Měnové riziko – Vlastník dluhopisu denominovaného v měně EUR, tedy v jiné měně než českých korunách, je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit hodnotu konečného výnosu či hodnotu částky při splacení takových dluhopisů, při jejich vyjádření v českých korunách.

Kompletní soupis a popis rizik je uveden v základním prospektu a konečných podmínkách.

Emitent dluhopisu je nepřímo majetkově propojen se společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., a to skrze osobu skutečného majitele. Více informací naleznete v dokumentu Informace pro zákazníky.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Zkušený
3 Investiční horizont – Minimálně 5 let
4 Investiční cíle – Budování majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 7

Vyhodnocení ESG

Preference udržitelnosti (SFDR) – Neutrální (článek 6) Udržitelné investice 0,00 %
Preference udržitelnosti (EU taxonomie) – Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI) – Žádné

Představení emitenta dluhopisu

Emitent dluhopisu, společnost DRFG Bond Investment 2024 s.r.o. vyhledává a financuje projekty v oblasti nemovitostí, telekomunikací, obnovitelných zdrojů energie a administrativní a servisní podpory společností ve skupině DRFG.