Dluhopis HOME CAPITAL CZK XVII.

roční úrok

8,00 % p.a.

minimální investice

1 000 Kč

splatnost

5 let

výplata výnosů

měsíční

Dluhopis HOME CAPITAL CZK XVII.

Detailní info

Eminent
Czech Home Capital, a.s.
Název emise
HOME CAPITAL CZK XVII.
ISIN
CZ0003545873
Měna
CZK
Celkový objem emise
150 000 000 Kč
Datum emise
11/25/2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu
1 Kč
Minimální výše investice
1000 Kč
Úrok
8,00 % p.a.
Standard výpočtu úroku
-
Výplata úroku
měsíční
Emisní kurz
100 %
Doba splatnosti
5 let
Datum splatnosti
11/25/2027
Forma dluhopisu
Podoba dluhopisu
zaknihovaná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

POPIS INVESTIČNÍHO NÁSTROJE A SOUVISEJÍCÍCH RIZIK

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. HOME CAPITAL CZK XVII. je dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Kreditní riziko – Reprezentuje riziko, kdy v případě nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Riziko vývoje ceny nemovitostí – Jedná se o tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje nemovitostního trhu na ceny a hodnoty projektů v majetku emitenta. Emitenta nejvíce ovlivňuje vývoj ceny bytů v České republice, kde emitent primárně působí. Jakkoliv v současné době vzhledem k velmi nízkému objemu výstavby v posledních pěti (5) letech neexistuje přehnaně vysoké riziko prudkého poklesu cen rezidenčních nemovitostí v České republice, protože cena každého aktiva je dána interakcí nabídky a poptávky, přesto by se snížení jejich ceny v důsledku změn v nabídce a poptávce negativně projevilo v poklesu tržní hodnoty aktiv emitenta a zvýšení jeho zadlužení vůči hodnotě jeho aktiv.

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé a nezajištěné dluhy emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Riziko podřízenosti – Podřízenost dluhopisů znamená, že v případě vstupu emitenta do likvidace či zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena až teprve poté, co budou uspokojeny všechny ostatní pohledávky za emitentem, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.

Riziko neexistence ručitele – Žádná ze společností ze skupiny ani jiná osoba se nezaručila za dluhy emitenta vyplývající z dluhopisů. V případě neschopnosti emitenta splnit své dluhy z dluhopisů tak neexistuje žádná jiná společnost ze skupiny emitenta ani jiná osoba, která by byla povinna uspokojit (a to ani částečně) pohledávky vlastníků dluhopisů vůči emitentovi.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Nelze tedy vyloučit riziko, že se nevytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Vzhledem k tomu, že dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, může být obtížné ocenit takové dluhopisy, což může mít negativní dopad na jejich likviditu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Kompletní soupis a popis rizik je uveden v základním prospektu a konečných podmínkách.

Cílový trh

1. Kategorie zákazníka - Neprofesionální

2. Znalosti a zkušenosti - Zkušený

3. Investiční horizont - Minimálně 5 let

4. Investiční cíle - Budování majetku

5. Schopnost nést ztráty - Ano

6. Tolerance rizika (SRI) - 7

Představení emitenta dluhopisu

CZECH HOME CAPITAL, a.s. je českou společností se silným finančním zázemím, která investuje do nájemního bydlení v České republice a ve vybraných zemích EU.

Součástí strategie je budovat a rozšiřovat vlastní silné bytové portfolio v lokalitách, kde očekáváme významný rozvoj. V kombinaci s bankovním financováním je zhodnocení vlastního kapitálu výrazně nad průměrem nájemního výnosu v ČR.


Pronájem bytů nabízí stálý výnos založený na základní lidské potřebě bydlet. Díky tomu je méně citlivý na pohyby trhu, nežli komerční nemovitosti či jiné investiční instrumenty finančního trhu.

Czech Home Capital v číslech

30 let

zkušeností se správou nemovitostí

1000+ bytů

v portfoliu CHC

80 tis. m2

plocha bytů ve vlastnictví

Proč je tato investice EFEKTivní?

Portfolio CHC je vyváženou kombinací bytových lokalit, jako je Praha a Brno a rozvojových regionů, které mají potenciál růstu a stabilního výnosu.

Rezidenční nemovitosti jsou snadno zpeněžitelným aktivem a portfolio je analyticky diverzifikované do mnoha regionů. Výběr teritorií vhodných k investici vždy prochází detailní analýzou ekonomických ukazatelů dané lokality, rešerší a spoluprací s velkými zaměstnavateli a místními partnery.

Základem akvizičního procesu je hloubková prověrka (právní, ekonomicko-daňová, technická).

Vysoká a rostoucí poptávka po bydlení
Stabilní výnos odolný oproti výkyvům finančního trhu
Působení v ČR a v Německu
"

Kvalitní bydlení je základní lidskou potřebou. Díky CHC si ji může dovolit více lidí, než kdy dřív

"

Přehled lokalit působení Czech Home Capital


Česká republika

 • Praha
 • Teplice
 • Ostrava
 • Chomutov
 • Litoměřice
 • Most • Beroun
 • Kutná hora
 • Karlovy Vary

Německo

 • Neuenmarkt
arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do nájemního bydlení v ČR a Německu můžete již dnes!

Doplňující informace pro investory


Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvy HOME CAPITAL CZK VI. a HOME CAPITAL CZK VII. vydávány jako v pořadí 6. a 7. emise („Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti Czech Home Capital, a.s., IČO: 085 05 811, LEI: 315700A4SBFZ0GEGDH82, se sídlem náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24697 („Czech Home Capital, a.s.“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání dluhopisového programu 10 let, který byl zřízen v roce 2020 (ve znění pozdějších změn) („Dluhopisový program“).


Základní prospekt dluhopisů Czech Home Capital, a.s. vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 31.5.2021 (dále jen „Základní prospekt“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, kterýmá být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů kobchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/056813/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2021/00038/CNB/572 ze dne 7.6.2021, které nabylo právní moci dne 9.6.2021. Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Czech Home Capital, a.s a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Czech Home Capital, a.s ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

Dokumenty ke stažení

Základní prospekt

Konečné podmínky

FAQ - často kladené otázky

 • jak začít s investováním
 • to nejdůležitější o fondech
 • korporátní dluhopisy
 • projektové dluhopisy