Prioritní investiční akcie CZK Czech Development Fund SICAV, a.s.

Developerské projekty
ISIN CZ0008046471
Výnos od založení 23,58 %
Minimální investice 1 000 000 Kč
Doporučená délka investice 5 let
Souhrnný ukazatel rizika (1-7) 6
Prioritní investiční akcie CZK Czech Development Fund SICAV, a.s.

Nemovitostní fond Czech Development Fund

Fond kvalifikovaných investorů Czech Development Fund SICAV, a.s. je ideálním řešením pro zkušené investory, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím spoluúčasti na developerských projektech.

Fond se zaměřuje na investice do výstavby:
a) rezidenčních nemovitostí
b) výrobních a logistických nemovitostí ve střední Evropě

Realizace projektů je po celou dobu výstavby dozorována týmem odborníků s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi jak z oblasti nemovitostí a projektového řízení, tak z odvětví bankovního financování. Proto fond dosahuje maximálního zhodnocení.

Informace pro investory

Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Název instrumentu Prioritní investiční akcie CZK Czech Development Fund SICAV, a.s
ISIN CZ0008046471
Správce/Administrátor DELTA Investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a. s.
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Orgán dohledu Česká národní banka
Investiční region Střední Evropa
Valuace Měsíční
Minimální výše investice 1 000 000 Kč
Investiční horizont 5 let
TER (nákladovost) 1,54 %
Vstupní poplatek (PIA) Až 3 %
Výstupní poplatek (PIA) 0 % po uplynutí 45 měsíců od úpisu, 3 % po uplynutí 36 měsíců,
6 % po uplynutí 24 měsíců, 9 % po uplynutí 12 měsíců,
12 % před uplynutím 12 měsíců

Upozornění na rizika

Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Tržní riziko: Vyplývající z vlivu změn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku fondu.
Riziko nedostatečné likvidity aktiv: Spočívajícího v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji.
Riziko pozastavení odkupu Investičních akcií: Spočívající v tom, že obhospodařovatel je za určitých podmínek oprávněn pozastavit odkupování Investičních akcií, což může způsobit změnu aktuální hodnoty investičních akcií, za kterou budou žádosti o odkoupení vypořádány.
Riziko spojené s neschopností splácet přijaté úvěry: Spočívající v tom, že v případě neschopnosti fondu nebo nemovitostních společností či jiných společností, jejichž podíly tvoří součást majetku fondu, hradit řádně a včas dluhy, může dojít k jednorázovému zesplatnění dluhů.
Operační riziko: Jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru.

Detailní informace obsahuje statut fondu, který můžete získat společně se Sdělením klíčových informací (KID) níže. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/

Fond je personálně propojen se společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., a to skrze člena vedoucího orgánu. Více informací naleznete v dokumentu Informace pro zákazníky.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Zkušený
3 Investiční horizont – Minimálně 5 let
4 Investiční cíle – Ochrana majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 6

Vyhodnocení ESG

Preference udržitelnosti (SFDR) – Neutrální (článek 6) Udržitelné investice 0,00 %
Preference udržitelnosti (EU taxonomie) – Environmentálně udržitelné investice: 0,00 %
Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI) – Žádné

Co může fond nabídnout?

0 %
cílený výnos p.a.
0 mil. Kč
očekávaná hodnota vlastního kapitálu fondu v roce 2023
0
realizovaných projektů do konce roku 2023

Proč investovat do fondu Czech Development Fund?

Rezidenční stavby v lukrativních lokalitách jsou trendem posledních let a Czech Development Fund SICAV, a.s. si je plně vědom této příležitosti. Investicí do fondu podporujete nejen rozvoj rezidenčních nemovitostí, ale podílíte se také na realizacích výrobních a logistických projektů v České republice a zemích střední Evropy. Díky tomuto rozvoji můžete očekávat příjemné zhodnocení vložených prostředků s cílovým výnosem až 9,0 % p.a.

Graf vývoje hodnoty investiční akcie*

Výnosnost fondu od založení 23,58 %

Projekty