DOMOPLAN SICAV, a.s.

Nemovitosti a financování nemovitostních projektů
ISIN CZ0008043502
Výnos od založení 44,93 %
Výnos za 12 měsíců 8,11 % p.a.
Minimální investice 1 000 000 Kč
Doporučená délka investice 5 let
Souhrnný ukazatel rizika (1-7) 6
DOMOPLAN SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

DOMOPLAN SICAV, a.s., je společnost s proměnným základním kapitálem zaměřená na inspirativní architektonická řešení nemovitostí. Realizace všech staveb je úzce spjatá s respektováním lokality, kde mají být nemovitosti postaveny. Díky moderním technologiím, špičkovým designerům, architektům a stavařům je každý projekt maximálně šetrný k životnímu prostředí. DOMOPLAN SICAV, a.s., je ideálním variantou pro investory, kterým záleží na minimální ekologické zátěži.

Informace pro investory

Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Název instrumentu DOMOPLAN SICAV, a.s.
ISIN CZ0008043502
Správce/Administrátor AVANT investiční společnost, a. s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s. r. o.
Orgán dohledu Česká národní banka
Investiční region Střední Evropa
Valuace Měsíční
Minimální výše investice 1 000 000 Kč
Investiční horizont 5 let
TER (nákladovost) 1,11 % p. a.
Vstupní poplatek (PIA) Až 3 %
Výstupní poplatek (PIA) 8 % z objemu odkupovaných investičních akcií při žádosti o odkup podané ve lhůtě do 24 měsíců od měsíce, ve kterém došlo k úpisu odkupovaných investičních akcií, 6 % z objemu odkupovaných investičních akcií při žádosti o odkup podané v období od 25. měsíce do 36 měsíců od měsíce, ve kterém došlo k úpisu odkupovaných investičních akcií, 4 % z objemu odkupovaných investičních akcií při žádosti o odkup podané v období od 37. měsíce do 48 měsíců od měsíce, ve kterém došlo k úpisu odkupovaných investičních akcií, 0 % při žádosti o odkup podané po uplynutí lhůty 48 měsíců od měsíce, ve kterém došlo k úpisu odkupovaných investičních akcií

Upozornění na rizika

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:
Trží riziko: Vyplývající z vlivu změn vývoje nemovitostního trhu na ceny a hodnoty projektů v majetku fondu.
Úvěrové riziko: Spojené s případným nedodržením závazků protistrany fondu, kdy emitent investičního nástroje v majetku fondu či protistrana smluvního vztahu nedodrží svůj závazek.
Riziko spojené s financováním výstavby nemovitostí: Spočívající v tom, že při financování výstavby Nemovitostí existuje riziko vyplývající ze specifik realizace výstavby, např. zásah vyšší moci ztěžující nebo znemožňující výstavbu, nedodržení harmonogramu prací apod.
Riziko nedostatečné likvidity aktiv: Spočívající v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji, nebo včasné a přiměřené obsazení aktiv určených k pronájmu.
Riziko pozastavení odkupu investičních akcií: Spočívající v tom, že obhospodařovatel je za určitých podmínek oprávněn pozastavit odkupování investičních akcií fondu, což může způsobit změnu aktuální hodnoty investičních akcií.
Operační riziko: Jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru.

Detailní informace obsahuje statut fondu, který můžete získat společně se Sdělením klíčových informací (KID) níže. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.

 

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka – Neprofesionální
2 Znalosti a zkušenosti – Zkušený
3 Investiční horizont – Minimálně 5 let
4 Investiční cíle – Ochrana majetku
5 Schopnost nést ztráty – Ano
6 Tolerance rizika (SRI) – 6

Co může fond nabídnout?

0 %
očekávané roční zhodnocení PIA akcií (viz níže)
0 mld. Kč
objem majetku fondu
0 let
zkušeností na realitním trhu

Proč investovat do Domoplan IF?

V České republice stále převyšuje poptávka trhu nad současnou nabídkou nemovitostí. Domoplan staví svou strategii na budování prémiových nemovitostí s použitím nadstandardních materiálů a moderní architektuře v atraktivních lokalitách. Na každý projekt dohlíží zkušený tým projektových manažerů a architektů. Pro kvalifikované investory jsou v nabídce prioritní akcie s garantovaným výnosem i při případné ztrátě fondu (princip PIA akcií najdete ZDE).

Graf vývoje hodnoty investiční akcie*

Výnosnost fondu od založení 44,93 %

Projekty

Jak fungují prioritní (PIA) a výkonnostní investiční akcie (VIA)

Prioritní investiční akcie (PIA) mají pro investory výhodu garantovaného zhodnocení i v případě nižší či dokonce záporné výkonnosti fondu – více informací o PIA ZDE.

Výkonnostní investiční akcie (VIA) jsou spojené s plnými hlasovacími právy a potenciálně vyšším zhodnocením v případě úspěšného vývoje hodnoty aktiv fondu.