CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class CZK

Nemovitosti a nemovitostní společnosti

ISIN

LI0294389098

Výnos od založení

42,34 %

Výnos za 12 měsíců

6,34 %

Minimální investice

500 Kč

Doporučená délka investice

3 roky

Souhrnný ukazatel rizika (1-7)

3

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class CZK

Nemovitostní fond CREIF

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí, jehož podílové listy jsou určeny k veřejné nabídce retailovým zákazníkům. Fond byl založen v srpnu roku 2015 a spuštěn v únoru roku 2016. Fond investuje do majoritních podílů v již fungujících nemovitostních společností, které přímo vlastní komerční nemovitosti především na území České republiky. V portfoliu fondu jsou zastoupeny zejména retail parky s významnými prodejci, kteří poskytují obyvatelstvu převážně zboží základní potřeby. Dále také obchodní centra, logistické haly, administrativní budovy a obchodní domy. Fond má tak vysoce diverzifikované portfolio v rámci desítek objektů, které jsou rozmístěny napříč Českou republikou a Polskem. Stabilní výnosy fondu zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy a z nich plynoucí nájmy od bonitních klientů.

Informace pro investory

Název instrumentu
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class CZK
ISIN
LI0294389098
Správce/Administrátor
CAIAC Fund Management AG
Depozitář
Kaiser Partner Privatbank AG
Auditor
Deloitte AG
Orgán dohledu
FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Investiční region
Střední Evropa
Investiční kategorie
Nemovitosti a nemovitostní společnosti
Valuace
Měsíční
Minimální investice
500 Kč
Doporučený investiční horizont
3 roky
TER (nákladovost)
1,15 % p. a.
Vstupní poplatek (PIA)
Až 5 %
Výstupní poplatek (PIA)
Až 1 % v případě odkupu podílových listů držených méně než jeden rok

Upozornění na rizika

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.


Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto investičního nástroje pro zákazníka jsou:

Riziko trhu s nemovitostmi: Je spojeno s riziky změn trhu s nemovitostmi. K hlavním faktorům, které mají vliv na trhy s nemovitostmi, patří ekonomický a sociodemografický vývoj, politické, fiskální a právní podmínky a lokalita, které mohou mít na následek pokles valuačních cen vlastněných nemovitostí.

Úvěrové riziko: Fond může investovat do dluhových cenných papírů. Jejich emitenti mohou vstoupit do insolvence, čímž mohou dluhové cenné papíry ztratit zcela či ve velké míře svoji hodnotu.

Tržní riziko: Fond může investovat do cenných papírů, mj. akcií. Tato aktiva mohou vykazovat vysokou volatilitu a riziko ztráty je u nich tedy vyšší.

Riziko koncentrace: Fond může získat pouze několik cílových investic. V důsledku toho nemusí být dosažena požadovaná diverzifikace rizika.

Riziko likvidity: Fond může investovat do finančních nástrojů, které mohou být částečně a za jistých okolností ohrožené relativně nízkou úrovní likvidity.


Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Klíčové informace a statut fondu jsou dostupné na odkazech uvedených níže na této stránce.


Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu.

Cílový trh

1 Kategorie zákazníka - Neprofesionální

2 Znalosti a zkušenosti - Základní

3 Investiční horizont - Minimálně 3 roky

4 Investiční cíle - Ochrana majetku

5 Schopnost nést ztráty - Ano

6 Tolerance rizika (SRI) - 3

Fond CREIF pohledem čísel

42,34 %

výnos od založení fondu 2016

7,13 mld. Kč

hodnota nemovitostí

14 000+

investorů

Investujte již od 500 Kč měsíčně!

Proč investovat do CREIFu?

Nemovitostní fond CREIF staví na chytré strategii lokální dominance. Zaměřuje se na akvizici komerčních regionálně významných retail parků se silnými prodejci v oblasti potravin a zboží základní potřeby (Tesco, Albert, Decathlon, Jysk a desítky dalších...). Český retailový trh je již značně saturován, což vytváří bariéru pro vznik lokální konkurence. Pro větší diverzifikaci portfolia se fond zaměřuje dále na logistické stavby a dále objekty zabývající se lehkou výrobou. Díky tomu fond cílí na očekávaný výnos pro investory ve výši více než 6 % ročně.

Diverzifikace = nemovitosti nejen v České republice ale i v zahraničí
Bonitní nájemci = velké potravinářské řetězce, lékárny, drogerie a další
Fond se aktivně stará o fyzický stav všech objektů

Vložte peníze pouze tam,

kde mají skutečný EFEKT.

Portfolio nemovitostí CREIF

221 tis. m²

plocha nemovitostí

35

nemovitostí

300+

bonitních nájemců

Graf hodnoty podílového listu fondu od založení*

Výnosnost fondu od založení 41,33 % | Počet investorů: 14 000

Rozložení portfolia fondu

35 objektů | Více než 300 nájemců | Celková hodnota nemovitostí 7,13 mld. Kč

Portfolio v České republice
Portfolio v Polsku

Začít můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do retailových nemovitostí můžete již dnes!

Dokumenty ke stažení

Statut fondu

Sdělení klíčových informací

Report - 08/2023

Report - 07/2023

Report - 06/2023

Report - 05/2023

Report - 04/2023

Report - 03/2023

Report - 02/2023

Report - 01/2023

Report - 12/2022

Report - 11/2022

Report - 10/2022

Report - 09/2022

Report - 08/2022

Report - 07/2022

Report - 06/2022

Report - 05/2022

Report - 04/2022

Report - 03/2022

Report - 02/2022

Report - 01/2022

Report - 12/2021

Report - 11/2021

Report - 10/2021

Report - 09/2021

Report - 08/2021

Report - 07/2021

Report - 06/2021

Report - 05/2021

Report - 04/2021

Report - 03/2021

Report - 02/2021

Report - 01/2021

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.
V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy